O serwisie

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Ustawienia cookie

Regulamin

Regulamin Serwisu Birofilia.org (dalej również: „Regulamin”)
 1. Cel i zakres działania Birofilia.org

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu, funkcjonującego pod adresem www.birofilia.org oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Grupa Żywiec S.A. jako podmiotu dostarczającego Usługi.

Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.

Celem Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom możliwości dzielenia się pasją i informacjami odnośnie briofili, birofilistyki, piwowarstwa, zamiłowania kultury piwnej. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://birofila.org (dział „Rejestracja”) informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Grupa Żywiec S.A. w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika i przepisach prawa.
 1. Grupa Żywiec – podmiot prowadzący serwis funkcjonujący pod adresem www.birofilia.org tj. Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018602, NIP: 5530007219, REGON: 070511111, kapitał zakładowy: 25 678 342.50 zł (w pełni opłacony).
 1. Konto – udostępnione przez Grupa Żywiec Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane Osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych w ramach Konta.
 1. Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie. Loginem jest adres e-mail Użytkownika.
 1. Miejsce – przestrzeń (najczęściej lokal typu restauracja, bar, kawiarnia) wskazywana przez Grupa Żywiec lub Użytkowników, w ramach której możliwe jest poznanie tradycji m. in. procesu wytwarzania piwa, wymiany doświadczeń i wiedzy, a także spożywanie różnych gatunków napojów.
 1. Serwis/Portal – portal dostępny pod adresem www.birofilia.org
 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Grupa Żywiec. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Grupa Żywiec z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 1. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa wyszukiwarki, newsletter, dodaj Miejsce, dodaj Wydarzenie, dodaj Historię.
 1. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i założenie Konta w Serwisie uzyskała dostęp do Usług. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 1. Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Grupa Żywiec za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem https://dev.birofilia.org identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/innych osób i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Grupa Żywiec (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki
  .
 2. Wydarzenie – zorganizowane spotkanie (typu zlot, targi, warsztaty, konferencje etc.) osób zainteresowanych tematyką wytwarzania i kultury spożywania piwa.
   
 3. Historia – informacja (o charakterze historycznym, kulturowym lub społecznym) wskazywana przez Grupa Żywiec lub Użytkowników zgodna z celami serwisu.

 

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. Właścicielem Serwisu jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018602, NIP: 5530007219, REGON: 070511111, kapitał zakładowy: 25 678 342.50 zł (w pełni opłacony).
 1. Prowadzenie Serwisu obejmuje przede wszystkim:
 1. udostępnienie przez Grupa Żywiec platformy umożliwiającej zapoznanie się z tematyką dotycząca produkcji i kultury spożywania piwa, dodawanie Miejsc,  Wydarzeń i Historii;
 2. udostępnianie przez Grupa Żywiec przestrzeni serwerowej w celu tworzenia Kont, a także;
 3. świadczenie Usług.
 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (dotyczy Użytkowników).
 1. Korzystanie z Serwisu lub jego niektórych funkcjonalności może być uzależnione od dokonania rejestracji i założenia Konta. W takim przypadku możliwe jest dokonanie rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 1. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest utworzenie/podanie Loginu, nadanie hasła do Konta oraz akceptacja Regulaminu.
 1. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Grupa Żywiec programów/skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.
 1. Prawo do nazwy Serwisu, oprogramowania, baz danych stworzonych w ramach Serwisu, a także do elementów graficznych zamieszczanych przez Grupa Żywiec (z wyłączeniem utworów / znaków towarowych, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie) przysługują Grupa Żywiec.

 

 1. Rejestracja w Serwisie / Zawarcie Umowy o świadczenie Usług
 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez pełnoletnich Użytkowników.
 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (chyba, że przy danej Usłudze postanowiono inaczej – o czym Użytkownik jest wyraźnie informowany przed skorzystaniem z niej).
 1. Grupa Żywiec świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
 1. umożliwienie utworzenia Konta;
 2. umożliwienie przeglądania treści i materiałów umieszczonych przez Grupa Żywiec w ramach Serwisu;
 3. otrzymywanie za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, drogą elektroniczną;
 4. umożliwienie Użytkownikom dodania Miejsc, Wydarzeń i Historii;
 5. umożliwienie komentowania poszczególnych treści.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta oraz potwierdzenia przez Użytkownika woli założenia Konta poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 1. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub skorzystania z opcji połączenia Konta z portalem Facebook.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: adresu e-mail, imię i nazwisko, miejscowość. Użytkownik może również dobrowolnie uzupełnić inne Dane Osobowe w ramach Konta.
 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
 3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym / przekazane przez portal Facebook są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych Osobowych oraz innych informacji i treści bez odpowiedniego zezwolenia;
 5. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
 6. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Grupa Żywiec wyglądu Serwisu w tym układu Konta, dodawanych przez Użytkownika Miejsc, Wydarzeń i Historii jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji, okien, banerów, reklam.

 

 1. Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Birofilia.org, którzy wyrazili dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsko Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018602, NIP: 5530007219, REGON: 070511111, kapitał zakładowy: 25 678 342.50 zł (w pełni opłacony).
   
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl.
   
 3. Dane osobowe podane przez użytkowników serwisu Birofilia.org będą przetwarzane przez Grupę Żywiec S.A. w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkowników serwisu Birofilia.org (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. oraz inne podmioty przetwarzające, w tym agencje marketingowe, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
   
 5. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  – kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  – kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez 5 lat (kontakt nieaktywny);
  – po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
   
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez wejście w link znajdujący się w wiadomości e-mail jaką otrzyma Pani/Pan po wyrażeniu zgód;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
  3. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
    
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta.
   
 8. Grupa Żywiec stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
   
 9. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Grupa Żywiec, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, stanowi to ważny powód dla zawieszenia Usług względem tego Użytkownika lub usunięcia jego Konta.
  2. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
   2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
   5. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z Serwisu.
 10. Ewentualne zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, na odrębnych zasadach określonych poniżej.
 11. Użytkownik oświadcza, że umieszczane przez niego informacje, treści, dane, materiały (w tym zdjęcia) nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności w zakresie materiałów zdjęciowych ma pełne prawa do nich.
   
 12. Dodawanie Miejsc / Wydarzeń / Historii
  1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Wydarzenia, Miejsca lub Historii poprzez dostępne w Portalu funkcjonalności.
  2. Użytkownik może wypełnić pola dostępne w ramach Serwisu, w szczególnością są to: nazwa, adres, zdjęcia, opis, status, adres www. Dodawane Miejsca, Wydarzenia i Historie powinny być tematycznie powiązane z celem Serwisu.
  3. Grupa Żywiec zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ew. zmiany dodawanych przez Użytkownika Miejsc, Wydarzeń i Historii. W szczególności Grupa Żywiec ma prawo do zablokowania (lub nie dodania) Miejsca, Wydarzenia lub Historii, którego opis lub charakter będzie niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa, celem funkcjonowania Serwisu.
    
 13. Newsletter
  1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Grupa Żywiec newslettera, Użytkownik lub osoba odwiedzająca Serwis może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do naszego newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz się”.
  2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Grupa Żywiec na podany adres e-mail.
  3. Subskrybent newslettera może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym newsletterze lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem https://dev.birofilia.org podając adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.
    
 14. Zablokowanie i/lub usunięcie Konta
  1. Grupa Żywiec ma prawo w każdym czasie ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu, jak również zawiesić świadczenie Usług (w tym zablokować tymczasowo Konto) wyłącznie z ważnych powodów tj. (katalog zamknięty):
   1. Użytkownik dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   2. Użytkownik rażąco naruszył postanowienia Regulaminu;
   3. Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, obiektywnie szkodliwe dla Serwisu lub innych Użytkowników;
   4. Grupa Żywiec otrzymała zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości lub urzędowe zawiadomienie dotyczące naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
  2. Ograniczenie prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenie świadczenia Usług (w tym tymczasowe zablokowanie Konta) następuje na okres nieprzekraczający 60 dni.
  3. Grupa Żywiec swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji (tworzenia Konta).
  4. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny rozumianej jako powtórne dopuszczenie się przez Użytkownika zachowania (działania) stanowiącego przyczynę ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub zawieszenia wobec Użytkownika świadczenia Usług (w tym tymczasowego zablokowania Konta), o których mowa w ust. 1 powyżej, Grupa Żywiec ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem za 7-dniowym okresem wypowiedzenia.
  5. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Grupa Żywiec i po uzyskaniu zgody Grupy Żywiec na dalsze korzystanie z Serwisu w nieograniczonym zakresie.
  6. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
  7. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury dostępnej za pośrednictwem Konta.
  8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również postanowień niniejszego Regulaminu oraz za szkody wywołane działaniami Użytkownika w ramach Portalu.
    
 15. Licencja
  Użytkownik poprzez umieszczenie danych, w szczególności materiałów (w tym zdjęć i opisów) lub wypowiedzi w ramach Portalu udziela Grupa Żywiec niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, danych dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwo papierowe/drukowane.
   
 16. Reklamacje
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz reklamacje w zakresie Usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Grupa Żywiec poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://dev.birofilia.org.
  2. Prosimy o umieszczenie w reklamacji Loginu Użytkownika, a także dokładnego opisu i wskazania przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Grupa Żywiec w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
  4. Grupa Żywiec może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu Usług objętych Umową, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu lub infrastruktury technicznej, w sposób w jaki nie naruszy to praw Użytkowników. Grupa Żywiec dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
    
 17. Postanowienia końcowe
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 17 marca 2016 r.
  3. Grupa Żywiec zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   1. zmiana przepisów prawa regulujących działalność Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Grupa Żywiec oraz Użytkowników określone w Umowie;
   2. konieczność dostosowania działalności Grupa Żywiec do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
    • decyzji właściwego w zakresie działalności Grupa Żywiec organu administracji publicznej lub
    • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Grupa Żywiec wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Grupa Żywiec oraz Użytkowników określone w Umowie;
   3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupa Żywiec spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Grupa Żywiec Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Grupa Żywiec dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych w ramach Serwisu;
   5. połączenie, podział albo przekształcenie Grupa Żywiec lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Grupa Żywiec określonych w Regulaminie.
  4. Grupa Żywiec poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
  6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Grupa Żywiec udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
  7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem: https://birofilia.org/pl/regulamin skąd możliwe jest w każdym czasie jego przeglądanie, a także wydruk.